تماس با ما

دکتر کورش وحدتی

آدرس: تهران، کیلومتر 20 بلوار امام رضا (ع)، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه باغبانی، قطب علمی بهنژادی، بهزراعی و فناوری پس از برداشت گردو

تلفکس: 36041089 (021)

Email: kvahdati@ut.ac.ir
تماس با ما

تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فید زیر وارد نمایید.
ارسال