معرفی خدمات مشاوره

قطب علمی بهنژادی و بهزراعی گردو با توجه به حضور افراد متخصص در زمینه های کشت و کار، تولید، فرآوری و بازاررسانی گردو و سال ها تجربه و تحقیق در زمینه گردو خدمات زیر را به کشاورزان، سرمایه گذاران، و صادرکنندگان گردو ارائه می نماید. 

1-  مشاوره در خصوص احداث باغ شامل:

 • انتخاب محل کشت
 • معرفی ارقام مناسب برای هر منطقه
 • بررسی آنالیز خاک و شرایط اقلیمی بر اساس نیازهای گردو
 • معرفی و تعیین الگوی کشت مناسب
 • تهیه نهال های پیوندی گردو
 • آموزش شیوه های پیوند
 • سایر موارد

2- مشاوره در خصوص مدیریت باغ شامل:

 • معرفی و اجرای تربیت درختان جوان
 • هرس درختان بارور
 • مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز
 • مدیریت باردهی درختان
 • تغذیه درختان جوان و باردهنده
 • سایر موارد

3- مشاوره در خصوص سرمایه گذاری در زمینه فرآوری محصول شامل:

 • مکانیزاسیون سیستم برداشت گردو
 • ساخت و تجهیز کارگاه های فرآوری جهت پوست کنی و مغز کردن محصول
 • طراحی و ساخت دستگاه های سورت کننده محصول
 • طراحی و ساخت دستگاه های بسته بندی
 • طراحی و ساخت دستگاه های فرآوری محصول
 • طراحی و ساخت انبار جهت نگهداری و صادرات محصول

4- مشاوره در خصوص بازاریابی و فروش

 • معرفی بازارهای اصلی داخلی و بین المللی
 • معرفی پتانسیل های فرآوری و بازار رسانی گردو