Enter Title

قطب علمی گردو با هدف اصلی برطرف نمودن مسائل مرتبط با کشت و تولید گردو در جهت گسترش کشت و صنعت گردو در کشور، از سال 1390 آغاز به کار نمود. با عنایت و لطف ایزد منان، در راستای تحقق این هدف پژوهشگران برجسته ای با زمینه های تخصصی مرتبط با کشت، تولید، مکانیزاسیون و فرآوری محصول از سراسر کشور و نقاط مختلف دنیا با قطب علمی گردو شروع به همکاری نمودند. به این ترتیب در طی دوره فعالیت قطب گردو، طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در جهت حل و فصل مشکلات و مسائل مرتبط با کشت و کار گردو تعریف شدند. افزون بر این قطب علمی گردو تلاش نموده است تا با برپایی کارگاه های آموزشی، دعوت از متخصصین گردو مطرح در سطح جهانی جهت ایراد سخنرانی، و تربیت نیروی متخصص به گسترش کشت و کار گردو و شکوفایی پتانسیل موجود در کشور جهت افزایش تولید این محصول کمک نماید. از دستاوردهای مهم قطب علمی گردو در سال های اخیر می توان به طراحی و ساخت دست گاه های فرآوری و برداشت محصول، شناسایی و معرفی ژنوتیپ های متحمل به شوری و خشکی گردو، انتقال ژن تحمل به شوری و خشکی جهت بهبود ارقام موجود، بهینه سازی روش پیوند پوست در گردو، بهینه سازی و بومی سازی روش پیوند اپی کوتیل در کشور، بهینه سازی ریزافزایی گردو، دسته بندی ارقام و ژنوتیپ های گردو با استفاده از نشانگرهای مورفلوژیک و ژنتیک، و ارائه راهکارهایی جهت مهار آفات و امراض مهم گردو اشاره نمود. به این ترتیب با توجه به پتانسیل بالای علمی موجود، از تمامی عزیزانی که در زمینه گردو در کشور فعالیت دارند دعوت می گردد جهت برطرف نمودن مشکلات موجود در صنعت گردو در هر سطح از کشت، تولید، فرآوری و صادرات با این مرکز در تماس باشند. همچنین با توجه به دانش و تجربه چندین ساله پزوهشگران این قطب، در این مرکز خدمات مشاوره جهت احداث و نگهداری باغ، ایجاد کارگاه های فرآوری گردو و مدیریت پس از برداشت محصول جهت صادرات ارائه می گردد.